Opprett en GRATIS TRENDSALES brukerkonto her
- og få 14 dagers gratis VIP-medlemskap!

Betingelser for bedriftsbrukerkonto


Trendsales er en handelsplatform som stiller support, rådgivning, betalingssystem og tekniske hjelpemidler til rådighet til gjennomførelsen av handlen.

Starten av dette dokument er en forkortet versjon av de generelle vilkår og betingelser for bruken av Trendsales for deg som bedriftsbruker. Den fulle versjonen finner du nederst i dokumentet, og det er denne, du aksepterer ved opprettelsen av din bedriftskonto.

Hvis du skulle har spørsmål eller innvendinger, er du alltid velkommen til å kontakte oss via Support.

Noen punkter fra bediftsbrukerbetingelsene, som er verdt å punktere, er følgende:

  • For å være bedriftsselger på Trendsales skal du ha et bedriftsabonnement. Du kan alltid si opp bedriftsabonnementet ditt under Min Konto / Brukerprofil / Abonnement.
  • Du skal ha et gyldig ORG-nummer for å være bedriftsbruker på Trendsales
  • Når du oppretter din bedriftsbrukerkonto på Trendsales, skal du alltid registrere deg med dine korrekte opplysninger (ORG-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.) Informasjonene skal stemme overens med de opplysningene som er opplyst til Brønnøysundregistrene.
  • Din bedriftsbrukerkonto på Trendsales er strengt personlig og må ikke utlånes til personer utenfor virksomheten.
  • Du kan kun opprettes én brukerkonto på Trendsales, medmindre bedriftsbrukeren har flere ORG-numre, P-numre eller binavn.
  • Som bedriftsbruker på Trendsales er du forpliktet til å handle via TSpay samt å yte alle dine kjøpere 14 dagers angrerett, medmindre varen er blitt fremstilt på bestilling. Videre er bedriftsbrukeren, i henhold til kjøpeloven, forpliktet til å overholde den 2-årige absolutte reklamasjonsfrist
  • Du skal sikre deg, at de varer, du setter til salg via annonser på Trendsales, ikke er i strid med lovgivningen eller Trendsales' regler i øvrig. Videre er du forpliktet til kun å selge varer, som du har rett til å råde over og overdrage
  • Det påhviler deg som bedriftsbruker på Trendsales å innberette skattepliktig innkomst til SKATTEETATEN. Det er videre opp til bedriftsbrukeren å sikre, at det er betalt Toll, Moms og eventuelle andre avgifter av varer som selges. Trendsales kan slik ikke gjøres ansvarlige herfor.
  • Bedriftsbrukere som Trendsales er underlagt norsk retts alminnelige regler. De generelle vilkår og betingelser er utformet i henhold til norsk rett. Bedriftsbrukeren skal overholde reglene om god markedsføringsskikk og det må i annonser ikke opplyses villedende eller mangelfulle opplysninger omkring varen. Herunder f.eks. villedende "før og nå priser", varens kvalitet eller opprinnelsesland. Bedriftsbrukeren er videre forpliktet å overholde den til enhver tid gjeldende kjøpeloven.
  • Trendsales kan til enhver tid innstille eller oppheve en bedriftsbrukerkonto, som er eller forekommer oss, å være et brudd på Trendsales betingelser for bedriftsdrivende

1. Nærværende avtale

1.1 Formål
Nærværende avtale er et juridisk dokument, som beskriver dine og Trendsales ApS' ("Trendsales", "vi" eller "oss") rettigheter og forpliktelser i forbindelse med de tjenester, som Trendsales tilbyr via www.trendsales.no. Nærværende avtale regulerer videre de vilkår og betingelser, som du ved opprettelsen av en bedriftskonto aksepterer som gjeldende vilkår for samtlige kjøpsavtaler inngått fra nærværende profil, jf. herved forbrukeravtalelovens bestemmelser om fjernsalg, reklamasjon m.v.

1.2. Nærværende avtales virkning
Når du tilmelder deg Trendsales' tjenester, erklærer du deg innforstått med betingelsene i nærværende avtale, og du bekrefter dessuten, at du er innforstått med aftalevilkårene, hver gang du benytter Trendsales' tjenester. Din markering i feltet "Jeg har lest og aksepterer betingelsene" anses altså for å utgjøre en juridisk bindende avtale mellom deg og Trendsales.

1.3. Endringer i nærværende avtale
Trendsales forbeholder seg retten til, til enhver tid å endre i nærværende avtale samt å sette nye versjoner av Trendsales i kraft. Samtidig forbeholder Trendsales seg retten til å endre i nærværende avtale som følge av endringer i den lovgivning, som er gjeldende for de avtaler, som inngås fra nærværende profil.

Meddelelse om endring vil du motta via den e-mailadressen, du er registrert med hos Trendsales.

Fra den dag, meddelelsen om endring kommer frem til deg, har du en 14-dagers frist til å oppsi medlemskapet ditt hos Trendsales, såfremt du ikke ønsker å være bunnet av de nye betingelsene. Fra den dag, hvor den nye versjon trer i kraft, må du opphøre med å benytte Trendsales' tjenester.

Etter utløpet av de nevnte 14 dagene vil endringene bli gjort tilgjengelige på www.trendsales.no og hermed tre i kraft. Ikrafttredelse skjer og er gjeldende for alle handler og aktiviteter på Trendsales eller via Trendsales' tjenester samt for ditt forhold til Trendsales.

1.4 Avtalens varighet
Nærværende avtale er gjeldende, inntil denne avløses av en ny versjon.

2. Registrering

2.1 Registrering av brukeropplysninger
Som bruker på Trendsales forplikter du deg til å opprette deg med din virksomhets korrekte opplysninger. Husk, at din e-mailadresse benyttes til all kommunikasjon mellom deg og Trendsales.

2.2 Org.nr-validering
Ved opprettelse av en bedriftsbrukerkonto blir du bedt om å opplyse din virksomhets Org-nummer, hvor det lages et manuelt oppslag hos Org-nummerregisteret med henblik på å validere de gitte opplysningene. Det er en betingelse for å være bedriftsbruker på Trendsales, at man besitter et gyldig Org-nummer, samt at man lar seg ID-validere.

Når dine opplysninger er verifisert, vil et 'ID-valideringsstempel' bli vist på din offentlige tilgjengelige brukerprofil, noe som øker din troverdighet i forbindelse med private handler og er med til å forebygge juks og svindel på Trendsales.

2.3 Bedriftsabonnement
Bedriftsbrukere erklærer seg innforstått med at det kreves et bedriftsabonnement for å være bedriftsbruker.

2.4 Registrering av brukertype
På Trendsales kan du velge å registrere deg som enten privatbruker eller bedriftsbruker.

Bedriftsbrukere er, når der foretages varesalg, per automatikk underlagt de relevante bestemmelser i kjøpeloven og forbrukeravtaleloven, under plikten til å yte kjøperne 14 dagers returrett, idet bedriftsbrukere handler som ledd i deres bedrift, jf. kjøpelovens § 4a, stk. 1. Derimot er privatbrukere, som utelukkende selger brukte varer, som utgangspunkt ikke underlagt det samme regelsett, fordi privatbrukere som oftest handler i private sammenhenger.

2.5 Ajourføring
Du er ansvarlig for, at de opplysningene, som fremgår på din brukerprofil, til enhver tid er fullt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger ved å kontakte Trendsales Support.

2.6 KontrakthabilitetFor å kunne oprette en bedriftsbruker på Trendsales må du under alle omstendigheter være i stand til å inngå kontrakter om de varer og tjenester som du vil selge på Trendsales. Endvidere skal man ha et gyldig ORG-nummer for å være bedriftsbruker på Trendsales.

2.7 Lukking av brukerkontoen
Du kan til enhver tid anmode om lukking av brukerkontoen din ved å kontakte Trendsales Support. Om du har gjennomført én eller flere TrendsalesHandler, innen for 30 dager innen anmodningen om lukkingen fremsettes, forbeholder vi oss retten til å skyve lukkingen, inntil de 30 dagene har utløpt.

Anmodning om lukking kan under alle omstendigheter først imøtekommes, når samtlige verserende supportsaker på brukerkontoen din er fullstendig avsluttet.

Ønsker du å lukke TrendsalesKontoen din, påhviler det deg som bruker å heve ditt innestående, samt å lukke dine aktive annonser.

Såfremt du har viten eller mistanke om, at andre har adgang til brukerkontoen din, uansett på hvilken måte vedkommende har skaffet seg adgang, har du plikt til å innberette dette til Trendsales Support. Trendsales forbeholder sig i disse tilfeller retten til å spærre den pågjeldende brukerkonto.

Trendsales forbeholder seg retten til, til enhver tid å lukke brukerkontoen din, såfremt du har handlet i strid med nærværende avtale, Trendsales regler eller gjeldende norsk rett. Såfremt vi velger å lukke brukerkontoen på et av disse grunnlag, er det ikke mulig å få refundert rabattkort, klipp benyttet på aktive annonser eller kjøpt bedriftsabonnement.

3. Persondata

3.1 Dataansvarlig
Dataansvarlig er Trendsales ApS, Langebrogade 6E, 1411 København K, CVR-nr: 2798 4169.

3.2 Servere
Samtlige servere, som benyttes til å lagre dine personlige opplysninger, oppbevares i sikrede lokaler.

3.3 Personlige opplysninger
Når du tilmelder deg som bruker på Trendsales, blir de opplysningene, du oppgir ved opprettelsen og ved senere ajourføring, registrert av oss.

Ditt firmanavn vil alltid fremgå av din offentlige brukerprofil.

For at unngå svindel registrerer vi brukernes IP-adresser. IP-adressen kan anvendes i forbindelse med eventuell politianmeldelse.

I forbindelse med pengetransaksjoner via TrendsalesKontoen, jf. nærmere om TrendsalesKontoen under punkt 9, benyttes og registreres en rekke særlige opplysninger. Ved innsetninger med betalingskort på TrendsalesKontoen skal du opplyse kortholderens navn, korttype og kortnummer. I denne forbindelse registreres kortholders navn samt korttypen i vår database. Bemerk, at vi ikke lagrer kortnummer. Ved innsetninger via nettbank skal du opplyse navn på bankkontoinnehaveren, og dette registreres i vår database. Ved hevninger fra TrendsalesKontoen til bankkontoen din skal du opplyse kontoinnehaverens navn. Dette skal være identisk med det navn, hvor din brukerkonto er opprettet, idet det utelukkende er tillatt å heve til egen bankkonto. Derutover skal du opplyse navnet på banken samt registrerings- og kontonummer. Både kontoinnehaverens navn, bankens navn og registrerings- og kontonummer registreres hos oss.

3.4 Behandling av personlige opplysninger
Trendsales anvender dine personlige opplysninger, når du logger på din brukerkonto hos Trendsales. Trendsales behandler dine personlige opplysninger, når du innsetter til eller hever fra din TrendsalesKonto og når du kjøper ytelser hos Trendsales, når du handler med andre brukere via TrendsalesKontoen, jf. straks nedenfor under punkt 3.5.

Trendsales benytter videre visse opplysninger til bruk for statistiske beregninger. Det er i denne forbindelse ikke mulig å henføre opplysningene til identifiserbare personer.

Trendsales oppbevarer dine personlige oplysninger, så lenge det er nødvendig for at Trendsales kan overholde sine forpliktelser over for deg, samt sine forpliktelser i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Ved anmodning om sletting av brukerkonto fra brukeren til Trendsales vil brukerens personlige opplysninger etter 3 måneder bli arkivert i henhold til arkivlovens bestemmelser. Hvis brukeren, som anmoder om å få sin brukerkonto slettet, har uløste supportsaker, vil fristen for overførsel til arkivering først begynne , ved avslutningen av siste åpne supportsak.

3.5 Videregivelse
Trendsales videregir på intet tidspunkt dine opplysninger til tredjeparter, medmindre du har gitt ditt personlige og forutgående samtykke. Trendsales kan da videregi opplysninger, såfremt dette er oss pålagt i henhold til lovgivning eller som svar på gyldig anmodning fra en rettshåndhevende eller offentlig myndighet, herunder såfremt det foreligger gyldig rettskjennelse.

Når det selges via KjøpNå, aksepterer den bedriftsdrivende, at kjøperne mottar opplysninger om den bedriftsdrivendes navn og forretningsadresse. Kjøper du selv varer av andre brukere på Trendsales via TSpay, aksepterer du videre, at det utveksles navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og telefonnummer mellom kjøper og selger.

3.6 Medlemsdiskresjon
Du erklærer deg innforstått med ikke å gjøre bruk av opplysninger vedrørende andre brukere, hvortil det er adgang fra Trendsales tjenester, eller som du får opplyst fra Trendsales eller en annen bruker, ut over til å inngå og avslutte handler.

3.7 Cookies
For at optimere Trendsales, benytter vi cookies. Cookies er et lite stykke informasjon, som lagres på datamaskinen din og sendes til Trendsales, hver gang du besøker siden. Her lagres noen av dine tidligere valg på siden, slik at din opplevelse av Trendsales blir mer personlig. Du kan alltid selv slette dine cookies via innstillingene i din internettbrowser, men isåfall vil dine innstillinger forsvinne.

4. Annonser

4.1 Lovlighet
Du skal være oppmerksom på, at innholdet av alle annonser, det være seg selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikasjon, det foretas i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Trendsales' regler i øvrig. Se nedenfor under punkt 13.3. samt for en komplett liste over ikke-tillatte varer på Trendsales.

4.2 Bilder
Når du tilføyer bilder til dine annonser på Trendsales, innestår du for, at disse bilder er dine egne og således ikke krenker andres rettigheter.

Videre aksepterer du, at Trendsales har rett til å anvende bildene i annen kommersiell sammenheng, herunder til bruk i Trendsales' nyhetsbrev. Trendsales anvender ikke eventuelle bilder tilføyet din brukerprofil.

4.3 Links og henvisninger til andre hjemmesider
Det er ikke tillatt å linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annonser opprettet på Trendsales, med mindre det er snakk om en reklameannonse, hvortil det er kjøpt aktiv topplassering, eller med mindre det er tilkjøpt tillatelse til å linke (infolink). På samme måte er det ikke tillatt å linke eller henvise i brukerbeskrivelsen på din brukerprofil. Ønskes en avtale om bannerreklame på Trendsales, kontaktes info@conceptcph.dk.

4.4 Lukning av annonser
Trendsales undersøker ikke på forhånd de varer eller tjenester, som er tilgjengelige via opprettede annonser, men Trendsales forbeholder seg retten til å lukke en annonse eller flytte denne til en annen kategori, enn den hvor annonsen er opprettet. Lukkes en annonse, fordi denne vurderes å stride mot gjeldende lovgivning eller Trendsales' regler i øvrig, refunderes kjøpt bedriftsabonnement og/eller brukte klipp for tilkjøpte fremhevelser ikke.

4.5 Oppbevaring av annonser
Vi oppbevarer både åpne og lukkede annonser i vår database til bruk for, hvis Trendsales på et tidspunkt skulle bli pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en rettshåndhevende eller offentlig myndighet å utlevere disse (se nærmere herom under punkt 3.5). Trendsales er ikke ansvarlig for, når annonser dukker opp ved søkning på søkemaskiner på internettet.

4.6 Advarsel om bedrageri
Du kan via Trendsales Support innberette private handler til oss, som ser ut til å krenke rettmessige immaterielle rettigheter, gjeldende lovgivning eller Trendsales' regler i øvrig.

4.7 Markedsføring
Bedriftsbrukere er forpliktet til å overholde gjeldende rett i henhold til markedsføringsloven. Utover at bedriftsbrukeren skal overholde reglene om god markedsføringsskikk, må det ikke i annonsen gi villedende eller mangelfulde opplysninger omkring varen. F.eks. villedende "før og nå priser", varens kvalitet eller opprinnelsesland.

4.8 Gjenoprettelse av annonser
Det er mulig å redigere i annonser ved å lukke og gjenåpne dem. Denne funksjon er alene tiltenkt til å rette i enkelt stående annonser. Utilsigtet adfærd i forhold til å lukke og gjenåpne flere annonser kan føre til at man blokkeres i eksponeringen av Nyeste varer.

5. Reklame mv.

5.1 Nyhetsbrev
Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Trendsales, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

(a) almindelige nyheder og opdateringer fra Trendsales, herunder informationer og tilbud vedrørende Trendsales platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Trendsales,

(b) informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Trendsales,

(c) informationer og invitationer til events afholdt af Trendsales.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

6. Ansvar og allminnelige betingelser

6.1 Immaterielle rettigheter
Du anerkjenner, at alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter til og vedrørende Trendsales' tjenester eies av Trendsales ApS. Du må ikke gjøre bruk av disse immaterielle rettigheter eller Trendsales' tjenester, unntaket i den utstrekning det er nødvendig for å utføre handler på den måte, det er forutsatt i nærværende avtale.

6.2 Advarsler og karantene
Trendsales Support kan tildele advarsler og - ved flere overtredelser - karantene, såfremt det handles i strid med nærværende avtale eller Trendsales' regler i øvrig.

6.3 Misbruk av Trendsales' tjenester
Trendsales forbeholder seg retten til å innstille eller oppheve en brukers konto, som er eller forekommer oss å være et brudd på bestemmelser i nærværende avtale, herunder at det er blitt gitt falske registreringsopplysninger eller skjedd annen misbruk av Trendsales tjenester, eller såfremt Trendsales vurderer brukeren som uønsket, samt til å innstille eller oppheve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er innstillet eller opphevet, må ikke tilmelde seg Trendsales' tjenester på ny uten forutgående samtykke.

Såfremt vi velger å lukke en brukerkonto på et av de ovenfor nevnte grunnlag, skjer dette uten refusjon av kjøpt bedriftsabonnement og/eller brukte klipp for tilkjøpte fremhevelser.

6.4 Manglende adgang til Trendsales.no
Trendsales kan ikke garantere, at det til enhver tid er mulig å oppnå adgang til Trendsales.no, da sitet innimellom kan være utilgjengelig. Det kan være snakk om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrudd, og Trendsales kan i den forbindelse ikke kan gjøres ansvarlig for den manglende adgang, brukerne måtte oppleve.

6.5 Følgeskader
Trendsales er ikke erstatningsansvarlig over for deg eller tredjemann for inndirekte skader eller følgeskader, for tap av data, avance, inntekter eller forretninger, hvordan det enn måtte være forårsaket (hva enten som følge av uaktsomhet eller mislikholdelse av nærværende avtale eller på annet vis), selvom et slikt tap eller en sånn skade kunne forutses av Trendsales, eller Trendsales var gjort oppmerksom på, at muligheten derfor forelå.

6.6 Force majeure
Trendsales er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av våre forpliktelser i henhold til nærværende avtale, som skyldes faktorer, som Trendsales ikke er herre over, og som Trendsales ikke med rimelighet burde ha forutsett.

7. Versjon

7.1 Versjon
Nærværende vilkår og betingelser for bruken av Trendsales og Trendsales' tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og trer i kraft den 1. marts 2018.

8. Handler

8.1 Typer av handler
Nærværende avtale omfatter følgende typer av handler:

1) Handler mellom deg og Trendsales: I disse handlene er du forbruker, og Trendsales er virksomhetsdrivende, hvorfor det er snakk om forbrukerkjøp. De handler, du som forbruker kan inngå med Trendsales, omfatter bl.a. kjøp av bedriftsabonnement, betaling av administrasjonsgebyr ved benyttelse av TSpay, kjøp via SMS og kjøp av rabattkort.

2) Private handler: Dette er handler mellom deg og andre brukere (private eller virksomhetsdrivende) på Trendsales, hvor du kan selge og kjøpe varer til og av andre brukere ved avtale om handel. I disse handlene er Trendsales ikke avtalepart, og Trendsales fungerer således utelukkende som online markedsplass. Alle private handler er omfattet av kjøpsloven, og du skal være oppmerksom på, at rettsstillingen kan variere, avhengig av om det er snakk om forbrukerkjøp eller sivilkjøp.

8.2 Forskjell på handlene
Du og enhver annen bruker annerkjenner ved nærværende avtale, at Trendsales ikke påtar seg ansvaret for selgeren og kjøperens adferd i de private handler, eller for de varer, som selgeren utbyr til salg eller levering, uansett om selgeren er privat eller virksomhetsdrivende. Trendsales inntrer heller ikke i en brukers forpliktelser, såfremt brukeren ikke oppfyller disse.

I de handlene, du inngår med Trendsales, gjelder naturligvis dansk retts alminnelige regler, herunder især avtaleloven, kjøpsloven og forbrukeravtaleloven.

8.3 Endringer i handler
Trendsales forbeholder seg retten til å lukke, forlenge eller annullere en handel, hvis Trendsales finner det juridisk påkrevd eller teknisk velbegrunnet, herunder såfremt det foreligger tekniske vanskeligheter, som du, Trendsales eller en annen bruker har opplevd på internettet. Såfremt det er praktisk mulig, gir vi deg på forhånd en rimelig varsel om alle slike skritt.

9. TrendsalesKontoen

9.1 Formålet
Er du bosatt i Danmark, blir du automatisk tilknyttet en TrendsalesKonto til din brukerkonto på Trendsales. TrendsalesKontoen er tilknyttet vårt betalingssystem, og denne kan benyttes til å gjennomføre TrendsalesHandler ved å overføre penger mellom kjøperen og selgeren (jf. herom straks nedenfor under punkt 9.3.) samt til å kjøpe ytelser - sånn som rabattkort, bedriftsabonnement, galleriannonser mv. - på Trendsales (jf. herom under punkt 10).

Som bedriftsbruger forplikter du deg til kun å handle via TSpay Kjøp Nå. Ingen andre handelsformer er tillatt for denne brukerkontotypen.

9.2 Beløp
Du kan maksimalt ha 20.000 kr. stående på TrendsalesKontoen din, og en transaksjon mellom deg og en annen bruker på Trendsales kan maksimalt utgjøre 10.000 kr.

9.3 Betaling med kort
Ved betaling via Trendsales med kredittkort mv. bekrefter du, at du er berettiget til å benytte det pågjeldende kort, slik som du har plikt til å sikre deg, at det er tilstrekkelige midler på kortet til å gjennomføre transaksjonen.

9.4 TSpay
TSpay er Trendsales' betalingssystem, hvor det er mulig å gjennomføre betalinger i handler mellom kjøper og selger.

Det gjelder et sett særlige betingelser, som du skal lese og akseptere, når du som bruker på Trendsales benytter TSpay. Disse betingelser finner du her.

9.5 Sikkerhet vedrørende pengetransaksjoner
Trendsales betalingssystem benytter betalingsgatewayen FreePay. Systemet er Nets-godkjent og benytter SSL-kryptering til all transmissjon. Alle data er strengt kryptert. Freepay er PCI-certificert, som betyr, at Freepay overholder sikkerhetsreglene fra Visa / Mastercard.

9.6 Gebyrer
Det er gratis å opprette og benytte bedriftskontoen din på Trendsales, men du skal kjøpe et bedriftsabonnement såfremt du ønsker å selge varer.

Velger du å benytte deg av TrendsalesKontoen din, pålegges så i visse tilfeller gebyrer. Når en TSpay gjennomføres, trekkes et gebyr fra handelsbeløpet. Se de gjeldende gebyrer ved TSpay her. Ved innsetning av penger på TrendsalesKontoen din vil transaksjonsgebyr til Nets bli pålagt.

Uttak fra TrendsalesKonto  din til bankkonto din koster 10 kr. pr. foretatt uttak. Dette beløpet utgjør bankenes gebyr i forbindelse med overførslen.

9.7 Administrasjonsgebyr
Din TrendsalesKonto er ikke beregnet til oppbevaring av midler, idet Trendsales ikke fungerer som bank. Dette betyr, at du blir trukket et mindre administrasjonsgebyr på 30 NOK, såfremt din brukerkonto har været innaktiv i 3 måneder, og du i denne periode har hatt et innestående på din TrendsalesKonto. Administrasjonsgebyret vil heretter bli trukket én gang pr. måned, såfremt din TrendsalesKonto fortsatt er innaktiv. Din TrendsalesKonto kan naturligvis ikke gå i minus, hvorfor det administrasjonsgebyret utelukkende vil bli trukket, såfremt det er et innestående. Så snart det atter er aktivitet på din brukerkonto, vil trekningen av administrasjonsgebyrer bli innstillet. Se de gjeldende gebyrer ved TSpay her.

9.8 Foreldelse av innestående på sperret brukerkonto
I overensstemmelse med Lov om foreldelse av fordringer, heves et eventuelt innestående beløp på din TrendsalesKonto, såfremt din brukerkonto har vært sperret i 3 år. Årsaken til sperringen av brukerkontoen er herved uten betydning. Såfremt du ikke har henvendt deg innenfor 3 år fra sperringsdatoen, med henblikk på utbetaling av ditt innestående, kan et krav herom ikke lengere gjøres gjeldende.

9.9 Utenlandske banker
På Trendsales kan du ta ut penger fra din TrendsalesKonto til banker i Danmark, Sverige og Norge. Endvidere kan du med et utenlandsk betalingskort indsette penge på din TrendsalesKonto, hvis du bor og er registreret på henholdsvis Trendsales.no eller Trendsales.se.

Bor du i utlandet, kan Trendsales kreve at det indnendes kopier av identifikasjonspapirer, slik at det kan foretas manuell validering

10. Handler mellom deg og Trendsales

10.1 Vilkår og betingelser
Det gjelder en rekke særlige regler, når du som forbruker kjøper ytelser fra Trendsales. De ytelser, du kan kjøpe fra Trendsales, omfatter

1) SMS-hilsen
2) Galleriannonse
3) Rabattkort
4) Pakkeetikett
5) Bedriftsabonnement

Ved kjøp av disse ytelser fra Trendsales, skal du lese og akseptere et sett særlige betingelser, som du finner i forbindelse med kjøpet.

11. Generelle bestemmelser

11.1 Trendsales' rolle
De varer, som er tilgjengelige gjennom private handler, settes til salg av brukere på Trendsales via annonser. Aftalens vilkår, avtaleinngåelsen samt alle andre aspekter av avtalen, er underlagt dansk retts allminnelige regler. Trendsales er slik ikke part i private handler, idet Trendsales alene stiller de tekniske hjelpemidler til rådighet til gjennomførelse av sånne handler.

Trendsales kan, i forbindelse med veldedighet eller andre særlige tilbud, opptre som selger av en vare eller tjeneste. I disse tilfeller vil dette klart fremgå i annonsen.

11.2 Betaling og levering fra brukere
Trendsales kontrollerer ikke, om brukerne betaler henholdsvis leverer varen i henhold til den private handel. Trendsales fralegger seg ethvert ansvar i forbindelse med selgeres levering av solgte varer samt kjøberens betaling av leverede varer.

11.3 Annullering av handler
Hver enkel bruker er innforstått med, at Trendsales er berettiget til å trekke en handel tilbake, som - ut fra opplysninger, som vi har mottatt fra tredjepart eller andre medlemmer - ser ut til å være en mislikholdelse av nærværende avtale.

12. Trendsales' ansvar

12.1 Trendsales' ansvar
I det omfang loven tillater det, aksepterer du å friholde Trendsales og Trendsales' medarbeidere for et hvert ansvar, som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med private handler. Trendsales er heller ikke ansvarlig for den adferd, en bruker måtte utvise på siden.

12.2 Ansvarsfraskrivelse
Trendsales holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhet, eller lovmessighet av de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sann eller nøyaktig, hvorvidt selgeren har vilje og evne til å levere og selge disse varer, eller hvorvidt kjøperen har vilje og evne til å betale herfor. Trendsales kan ikke styre, og styrer ikke avslutningen eller gyldigheten av private handler. Selvom det er forbudt, kan det hende, at det avgis opplysninger eller utvises annen adferd, som er upålitelig, i strid med lovgivningen, eller som på annen måte er en mislikholdelse av brukernes forpliktelser i henhold til nærværende avtale, og i disse tilfeller kan Trendsales ikke holdes ansvarlig.

13. Betingelser og vilkår for selger

13.1 Nøyaktighet av varebeskrivelse
Det er et krav, at de varene eller tjenesteytelsene, som står på den varebeskrivelse, som du stiller til rådighet gjennom Trendsales tjenester, beskrives nøyaktig, og det kan pålegges ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i dine beskrivelser. Merkevarenavn eller andre angivelser av opprinnelse eller fabrikat, som medtas på varebeskrivelsen, skal være fullstendig nøyaktig og må ikke kunne villlede dine kjøpere.

13.2 Opplysninger om varens pris og leveringsomkostninger
Prisen for varen eller tjenesteytelsen skal angis inklusivt moms og eventuelle andre avgifter. Videre skal leveringsomkostningene angis i annonsen.

13.3 Selgerens eiendomsrett
Du innestår som selger av enhver vare eller tjeneste på Trendsales for, at du har den fullstendig eiendomsrett over varen eller tjenesten, samt at du er berettiget til å overdra denne eiendomsretten til kjøperen.

13.4 Forbud
Som selger er du ansvarlig for å sikre, at hverken salget av selve varen, varebeskrivelsen i annonsen eller annetsteds, eller noen aktivitet eller kommunikasjon, som du foretar i forbindelse med private handler,

1) krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brudd på gjeldende lovgivning, uansett om det er kriminelt, ansvarspådragende eller annet
3) er falsk, upålitelig, villledende, anstøtelig eller nedsettende
4) er av pornografisk karakter
5) er oppført på Trendsales' oversikt over ulovlige varer (les mer her)

13.5 Levering og betaling
Varen skal leveres til kjøperen så raskt som mulig, medmindre det i annonsen utrykkelig opplyses, at det er snakk om en bestillingsvare med lengere leveringstid. Isåfall skal det uttrykkelig opplyses, hvor lang leveringstiden er.

Levering anses for skjedd, når varen er kommet i kjøperens besittelse.

Betaling skjer straks og derved, at beløpet deponeres, inntil den ervervsdrivende godkjenner kjøpers anmodning om kjøp av varen. Kjøpet kan på kjøperens anmodning annulleres, såfremt den ervervsdrivende ikke innen 3 hverdager aktivt har godkjent kjøperens anmodning om kjøp av varen eller tjenesteytelsen.

13.6 Angrerettt
Ethvert salg av varer eller tjenesteytelser foretatt fra nærværende profil, er omfattet av angreretten. Dette betyr, at kjøperen innenfor 14 dager fra mottagelsen av varen kan returnere varen til selgeren. Kjøperen skal av den ervervsdrivende ha uttrykkelig meddelelse om, at varen skal leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som ved mottagelsen, såfremt den ervervsdrivende ikke ønsker brukte varer returneret. Kjøperen kan angre kjøpet ved å:

1) nekte å motta varen,
2) overdra varen til postvesenet eller
3) returnere varen til den ervervsdrivendes adresse.

Såfremt varen skal fremstilles eller tilpasses kjøperens individuelle behov, opphører angreretten 14 dager etter avtalens inngåelse. Hvis du som selger påbegynner fremstillingen mv., før de 14 dagenes utløp, kan kjøper ikke angre på kjøpet, hvis kjøperen har gitt sin samtykke til, at fremstillingen kunne påbegynnes.

Kjøperen avholder fraktomkostninger ved returnering, og returnering pr. postoppkrevning eller etterkrav aksepteres ikke. Hvis kjøperen utnytter sin angrerett, skal du som selger tilbakebetale det fulle beløp, du har mottatt fra kjøperen, herunder leveringsomkostninger, gebyrer og avgifter.

13.7 Reklamasjon og ombytning
Alle varer og tjenesteytelser, som er kjøpt via nærværende bedriftskonto, er omfattet av den 2-årige absolutte reklamasjonsfrist gjeldende fra kjøpsdato, medmindre annet er anført i beskrivelsen. Alle reklamsjioner gitt senere enn 2 år etter salgsgjenstandens overgivelse, anses således ikke som rettidig.

Hvis den leverede vare er defekt, transportskadet eller det er leveret en ukorrekt vare, forplikter den ervervsdrivende seg til å motta og innenfor rimelig tid å behandle skriftlige reklamasjoner med meddelelser om feil, herunder erstatte defekte og transportskadede varer og ombytte ukorrekte leverede varer. Den ervervsdrivende forplikter seg også til å erstatte kjøperens rimelige utgifter i forbindelse med returnering av varen.

Reklamasjoner avgitt innenfor 2 måneder etter kjøpsdatoen eller etter at kjøperen har oppdaget manglen, anses alltid for å være avgitt innenfor rimelig tid.

13.8 Mottagelse av betalinger
Ved opprettelsen av en bedriftsannonse, aksepterer du som ervervsdrivende selger, at det som betaling fra kjøperen alene kan mottas betaling i form av TSpay.

Det anses så som værende et brudd på nærværende avtale, såfremt du oppfordrer til, eller aksepterer andre brukeres tilbud om handel utenom TSpay.

13.9 Innberetning til SKATT
Det påhviler til enhver tid deg som bruker å innberette din skattepliktige innkomst fra Trendsales til SKATT. Trendsales kan således ikke tilpliktes å innberette en bruker til SKATT, slik som Trendsales ikke kan holdes ansvarlig i relasjon til en brukers skattemessige forhold. Det er endvidere opp til bedriftsbrukeren å sikre at det er betalt Toll, Moms og eventuelle andre avgifter av varer som selges. Trendsales kan dermed ikke gjøres ansvarlige.

Har du spørsmål til ovenstående, er du velkommen til å kontakte Trendsales Support.