Opprett en GRATIS TRENDSALES brukerkonto her
- og få 14 dagers gratis VIP-medlemskap!

Betingelser for TSpay


Dette er de til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser for benyttelse av TSpay. De generelle vilkår og betingelser finner du her.

Betingelsene er utfærdiget i overensstemmelse med gjeldende dansk lovgivning.

1. Nærværende avtale

1.1 Formål
Nærværende avtale er et juridisk dokument, som beskriver dine og Trendsales ApS' ("Trendsales", "vi" eller "oss") rettigheter og forpliktelser i forbindelse med TSpay.

1.2. Nærværende avtales virkning
Når du benytter TSpay, erklærer du deg innforstått med betingelsene i nærværende avtale, og du bekrefter dessuten, at du er innforstått med vilkårene, hver gang du benytter TSpay. Din markering i feltet "Jeg har lest og aksepterer betingelsene" anses altså for å utgjøre en juridisk bindende avtale mellom deg og Trendsales.

1.3. Endringer i nærværende avtale
Trendsales forbeholder seg retten til enhver tid med 14 dagers varsel å endre i nærværende avtale. Trendsales forbeholder seg i øvrig retten til enhver tid å endre i nærværende avtale som følger av endringer i gjeldende lovgivning.

Du vil motta beskjed om endringer via den e-mailadressen, du er registrert med hos Trendsales. Såfremt du ikke ønsker å være bunnet av den nye avtalen, må du opphøre med å benytte TSpay, innen avtalen trer i kraft.

Etter utløpet av de nevnte 14 dager vil endringene bli gjort tilgjengelige på www.trendsales.no og hermed tre i kraft. Ikrafttredelse er gjeldende for alle handler og aktiviteter på Trendsales.

1.4 Avtalens varighet
Nærværende avtale er gjeldende, inntil denne avløses av en ny versjon.

2. Kontrakthabilitet

For at kunne benytte TSpay kreves det, at du er over 15 år. Husk, at du kun må bruke penger, som du selv har tjent eller fått jf. reglene herom i Vergemålsloven § 42.

3. Persondata

3.1. Dataansvarlig
Dataansvarlig er Trendsales ApS, Langebrogade 6E, 1411 København K, CVR-nr: 2798 4169.

3.2. Servere
Samtlige servere, som benyttes til å lagre dine personlige opplysninger, oppbevares i sikrede lokaler.

3.3. Personlige opplysninger
Når du anvender TSpay, inngår de persondata, du har avgitt ved opprettelsen av din brukerkonto på Trendsales og ved senere ajourføring.

3.4. Utveksling av personopplysninger ved TSpay
Når du handler via TSpay, gir du automatisk samtykke til, at det utveksles navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og telefonnummer mellom kjøperen og selgeren. Du mottar etter gjennomført TSpay opplysningene på din handelspartner via e-mail. Opplysningene kan finnes under menyen Min konto / TrendsalesHandler / Som kjøper eller selger. Når du foretar en transaksjon via din TrendsalesKonto, fremsendes via e-mail din kvittering med opplysninger om beløp, dato, beløpmottagerens navn og adresse og om den handlede vare.

3.5. Medlemsdiskresjon
Du erklærer deg innforstått med ikke å gjøre bruk av opplysninger vedrørende andre brukere, hvortil det er adgang fra Trendsales' tjenester, eller som du får opplyst fra Trendsales eller en annen bruker, ut over til å inngå og avslutte handler.

4. TrendsalesKontoen

4.1. Anvendelse ved TSpay
Er du bosatt i Danmark, forutbetaler du i prinsippet penger til Trendsales, når du via betalingskort (Dankort, VISA eller Eurocard) skal betale en selger for en vare,  som heretter automatisk overfører det elektroniske pengebeløpet til selgerens TrendsalesKonto. Når du som selger har elektroniske penger stående på din konto hos Trendsales, kan du til enhver tid ta dem ut til din bankkonto. Når vi mottar beskjed via systemet om, at du ønsker å ta ut dine elektroniske penger til din bankkonto, foretar vi bankoverførslen i løpet av 1-2 bankdager.

4.2. Overførsel via TSpay
Når du betaler for en vare på via TSpay, trekkes pengene på din TrendsalesKonto eller betales direkte med betalingskort og overføres til selgeren. I det tilfelle en handel annulleres, tilbakeføres pengene dine til TrendsalesKonto.Overførelsen vil fremgå av ditt kontoutdrag. Hver transaksjon har et handels ID-nummer, som vi bruker til etterfølgende å identifisere transaksjonen.

4.3. Gjennomførelse av betaling
Du godkjenner og gjennomfører en handel, når du skriver inn ditt passord og klikker på "godkjenn". Det samme tidspunkt gjennomfører vi betalingen. Dette tar høyst ett minutt.

4.4. Sikkerhet vedrørende pengetransaksjoner
Trendsales' betalingssystem benytter betalingsgatewayen FreePay. Systemet er Nets-godkjent og benytter SSL-kryptering til all transmisjon. Alle data er strengt kryptert. Freepay er PCI-sertifisert, som betyr, at Freepay overholder sikkerhetsreglene fra Visa / Mastercard.

4.5. Beløp
Som privat bruker
Du kan maksimalt ha 3.000 kr. på din TrendsalesKonto, og en transaksjon mellom deg og en annen bruker på Trendsales kan maksimalt utgjøre 3.000 kr. Hvis det brukes TSpay med automatisk overførsel utgjør det masimale beløp 10.000 kr.

Som bedriftsbruker
Du kan maksimalt ha 20.000 kr. på din TrendsalesKonto, og en transaksjon mellom deg og en annen bruker på Trendsales kan maksimalt utgjøre 10.000 kr., uansett om beløpet overføres til din TrendsalesKontoen eller direkte til din bankkonto.

4.6. Utenlandske banker
Du skal være oppmerksom på, at du utelukkende kan ta ut penger fra din TrendsalesKonto til danske, svenske samt norske banker. Du kan med et utenlandsk betalingskort alene innsette penger på din TrendsalesKonto, såfremt dine brukeropplysninger er validert. Bor du i utlandet, kan Trendsales kreve, at det innsendes kopier av identifikasjonspapirer, således at det kan foretas manuell validering.

4.7. Vurderingssystemet
Ved endt TSpay mottar kjøperen og selgeren en anmodning fra Trendsales om å vurdere deres handeler gjennom avgivning av en smiley og en tekst. Denne mulighet bortfaller 30 dager etter, at en handel som er gjennomført via TSpay er gjennomført. Trendsales oppfordrer kjøpere til ikke å avgi vurdering, før varen er mottatt og undersøkt. Trendsales Support behandler som utgangspunkt ikke saker, hvor det er avgitt positiv vurdering fra den klagende part, men vi forbeholder oss retten til å behandle disse sakene, når vi finner det nødvendig.

4.8. Gebyrer ved TSpay
For hver TSpay, som foretas, påløper et gebyr. Dette gebyr utgjør for privatselgere 5 % av det samlede handelsbeløp, mens gebyret for bedriftsbrukere utgjør 8 % av det samlede handelsbeløpet. For den erhvervsgruppe der på Trendsales betegnes webshops, udgør gebyret 12% af det samlede handelsbeløb.

4.9. Kortgebyr
Ved brug af et betalingskort vil transaksjonsgebyr til Teller bli pålagt.

Ved MasterCard / Visa:
1,00 % av beløpet.

Ved andre debet- og kredittkort (American Express, JCB og UnionPay)
1,25 % av beløpet

4.10. Administrasjonsgebyr
Din konto på Trendsales er ikke beregnet på oppbevaring av midler, fordi Trendsales ikke er en bank. Det betyr, at hvis du i løpet av 3 måneder ikke benytter eller overfører resterende midler på din TrendsalesKonto og samtidig ikke har vært logget inn på din brukerkonto på Trendsales, trekker vi et mindre administrasjonsgebyr på 30 kr. pr. måned, startende etter 3 måneder og heretter 1 gang pr. måned, så lenge TrendsalesKontoen henstår ubenyttet.

4.11. Foreldelse av innestående på sperret brukerkonto
I overensstemmelse med Lov om foreldelse av fordringer, heves et eventuelt innestående beløp på din Trendsales konto, såfremt din brukerkonto har vært sperret i 3 år. Årsaken til sperringen av brukerkontoen er herved uten betydning. Såfremt du ikke har henvendt deg innenfor 3 år fra sperringsdatoen, med henblik på utbetaling av ditt innestående, kan et krav herom ikke lengere gjøres gjeldende.

5. Heftelsesregler

5.1 Trendsales sitt ansvar
Trendsales hefter i forhold til deg som bruger på Trendsales for tab som følge af andres uberettigede bruk av din konto hos Trendsales, og i tilfeller av at Trendsales begår feil i forbindelse med gjennomførelsen av transaksjoner. Dette gjelder ikke i tilfeller, hvor du selv anses for ansvarlig for misbruk av din konto, og transaksjonen er korrekt registrert og bokført.

I tilfeller hvor Trendsales hefter for eventuelle feil, skal et eventuelt tilgodehavende utbetales til deg senest 10 dager etter, at du har bedt herom.

5.2 Heftelse ved misbruk av din brukerkonto
Ditt passord til Trendsales er strengt personlig. Hvis ditt passord er kommet til andres kjennskap, skal du straks endre din kode. Hvis du har mistanke om at ditt brukernavn er eller vil bli misbrukt, skal du orientere Trendsales Support herom.

Du er ansvarlig med opp til kr. 1.100 for tap som følge av andres uberettigede bruk av din konto hos Trendsales, hvis Trendsales godtgjør, at det krypterte personlige passordet har vært anvendt.

Hvis Trendsales kan godtgjøre, at det krypterte personlige passordet har vært anvendt, og at du
- ikke har orientert Trendsales om, at din personlige passord er overlevert til en annen
- bevisst eller ved grov uaktsomhet har overlevert ditt personlige passord til en annen.
Hefter du med opp til 8.000 kr.

Hvis ovenstående skjer under vilkår, hvor det kan godtgjøres, at du innså eller burde innse, at det var risiko for misbruk, hefter du for det fulle tap.

5.3. Heftelse i forbindelse med feil i hevninger
Ved hevninger fra din TrendsalesKonto skal du opplyse Trendsales om dine korrekte bankopplysninger. Er bankopplysningene ukorrekte, og medfører dette, at overførselen skjer til en annen person, skal du straks gi Trendsales beskjed. Trendsales vil heretter forsøke å annullere overførselen.
I tilfelle av at pengene ikke kan tilbakeføres, hefter du selv for tapet som følge av de ukorrekte angitte bankopplysningene.

5.4. Heftelse ved sperret eller lukket brukerkonto
Som bruker på Trendsales hefter du ikke for de tap, som kan skje, etter du har anmodet Trendsales om å få din konto stengt/sperret.

5.5 I visse tilfeller kan det bli nødvendig å lukke din brukerkonto
Trendsales forbeholder seg derfor retten til å lukke ned din brukerkonto. Dette kan for eksempel skje, hvis det er grunn til å tro, at du har misbrukt din brukerkonto. Du vil til enhver tid kunne ta kontakt til Trendsales support og få opplyst årsaken til, at vi har lukket ned din brukerkonto, og hva du skal gjøre for at den evt. kan bli gjenåpnet.

6. Løsningssenter

6.1 Opprettelse av sak

Du kan både som kjøper eller selger, opprette en sak såfremt du opplever problemer etter en gjennomført handel. Straks en sak er opprettet i Løsningssenteret,tt motpart få beskjed om dette via en mailhenvendelse. Dere har så muligheten for å finne frem til en løsning dere selv imellom, og legge frem alle vesentlige argumenter i saken. Har det etter 7 dager i dialogen ikke lykkes dere å finne en akseptabel løsning, kan du velge å sende saken videre til Support.

6.2 Avgjørelse
Blir saken eskalert til Trendsales Support, vil det bli truffet en endelig avgjørelse innenfor 4 dager. Avgjørelsen vil blant annet bli truffet på bakgrunn av dansk lovgivning, herunder især kjøpslovens regler. Derutover vil dialogen forut for sakens eskalering ha betydning, samt den dokumentasjon det måtte være blitt fremlagt i saken, herunder den pågjeldende annonsebeskrivelsen, samt bilder. Avgjørelsen vil bli tatt i overenstemmelse med de betingelser som gjelder for TSpay.

6.3 Tilbakebetaling
Såfremt du får medhold i en sak, etter at den er avgjort hos Trendsales Support, vil du få dine penger tilbake direkte fra Trendsales. Pengene vil bli tilbakeført så raskt som mulig i saker vedrørende manglende mottagelse av varen. I saker om vesentlige mangler ved varen, returneres pengene når vi har mottatt dokumentasjon på at varen er returnert.  Du vil motta det beløp i retur som du og din motpart i den pågjeldende sak har handlet for via Trendsales. Er du bosatt i Danmark, vil beløpet overføres til din brukerkonto. Er du bosatt utenfor Danmark, vil pengene bli overført til din bankkonto. Trendsales inntre heretter i pengekravet mot din motpart jf. pkt. 6.7 om ansvar. Det kan oppstå tilfeller, hvor både du og din motpart vil få medhold i saken.

6.4 Sakstyper
Pkt. 6.3 om tilbakebetaling, finner anvendelse uansett varens type eller handelspris.
Sagen skal da vedrøre:

  • Manglende mottagelse av salgsgjenstanden
  • Saker vedrørende vesentlige mangler som er tilstede ved mottagelsen av salgsgjenstanden
  • Saker vedrørende kopivarer

Saker vedrørende skjulte mangler, som måtte oppstå etter at varen er mottatt og tatt i bruk, er således ikke omfattet av dette.

6.5 Dokumentasjon
Som kjøper er du også ansvarlig for at varen sendes med en forsvarlig forsendelsesform. Den eneste forsendelsesform i Norge som er gyldig er hvis du benytter TSpay, er hvis pakken blir sendt som rekommandert brev. Selger skal kunne vise gyldig kvittering for dette. Pris for rekommandert forsendelse varierer etter størrelse på pakken og om pakken skal sendes innlands eller utlands. Se oversikt over prisene til Posten.no her:

Som selger er du forpliktet til at spare på dokumentasjonen for forsendelsen opp til 120 dager etter at avsendelsen har funnet sted.

I saker vedrørende kopivarer, skal du som kjøper fremskaffe dokumentasjon for at det er snakk om en uekte vare. Behørig dokumentasjon er i den forbindelse:

  • En skriftlig utferdiget og underskrevet erklæring fra en autorisert forhandler av det pågjeldende merke
  • Uttalelser fra www.mypoupette.com

6.6 Tidsfrister
Pkt. 6.3 om tilbakebetaling, finner anvendelse når saken er opprettet innenfor tidsfristen. Såfremt saken vedrører manglende mottagelse av salgsgjenstanden, skal saken være opprettet senest 120 dager etter handlens gjennomførelse via TSpay.
Ved saker vedrørende vesentlige mangler og kopivarer, skal saken opprettes senest 1 måned etter varens mottagelse.

6.7 Ansvar
Enten du er kjøper eller selger i en pågjeldende sak, er du forpliktet til å etterleve de avgjørelser Trendsales Support tar, etter at en sak er blitt eskalert. Såfremt en avgjørelse medfører et krav om tilbakebetaling, skal tilbakebetaling skje med det samme. I de tilfeller det er omfattet av pkt. 6.3 om tilbakebetaling, vil Trendsales straks tilbakebetale den part som får medhold i saken, og etterfølgende inntrer i betalingskravet mot den part som ikke fikk medhold. Manglende vilje til å etterkomme en avgjørelse, kan medføre bortvisning fra Trendsales. Såfremt du er uenig i en avgjørelse, kan saken innbringes for en domstol. Du vil fortsatt være forpliktet til å etterleve avgjørelsen inntil saken er endelig avgjort ved en domstol.

6.8 Klagerett
Hvis du er uenig i en avgjørelse, kan du klage til forbrukerombudet eller domstolene hvis deres vilkår er oppfylt. Men du vil fortsatt være forplikte til å rette deg etter pålegget, inntil saken er endelig avgjort.

7. Angrerett

7.1. Angrerett vedrørende gebyrer
Du betaler et gebyr for Trendsales administrasjon av en handel via TSpay. Dette kjøp er som utgangspunkt omfattet av angreretten. Det vil si, at du sedvanligvis har rett til å angre ditt kjøp innenfor 14 dager etter kjøp. Imidlertid er ekspedisjonen av en handel via TSpay en digitalytelse, som tas i bruk straks etter, at kjøpet er avsluttet. På den bakgrunn vil du ikke ha mulighet for å angre dette kjøpet.

7.2. Angrerett overfor selgeren
Når du handler med andre brukere på Trendsales, har du som utgangspunkt ikke angrerett overfor selgeren, medmindre selgeren er bedriftsbruker. I visse tilfeller vil en privatbruker, skulle betraktes som bedriftsselger, i henhold til kjøpslovens definisjon. Er selgeren bedriftsselger, har kjøperen som forbruker rettigheter i henhold til kjøpsloven og forbrukeravtaleloven, som blant annet betyr, at du som kjøper har 14 dagers angrerett.

Trendsales er ikke part i handelen, og angreretten kan derfor ikke gjøres gjeldende overfor Trendsales.

8. Versjon

Nærværende vilkår og betingelser for bruken av TSpay erstatter de tidligere vilkår og betingelser og trer i kraft den 15. marts 2018.